Inklusiiviseen toimintaan liittyvää käsitteistöä

20.12.2021

inkluusio

prosessi, joka auttaa ylittämään esteitä, jotka rajoittavat oppijan läsnäoloa, osallistumista ja saavutuksia.
Inklusiivinen koulu tarkoittaa, että kaikki oppilaat opiskelevat yhdistyneessä koulujärjestelmässä ilman erityiskouluja tai erityisluokkia. 


inklusiivinen koulutus/opetus


prosessi, jossa vahvistetaan koulutusjärjestelmän kykyä saavuttaa kaikki oppijat
integraatio

oppijat joilla on “erityisopetuksen tarpeita” sijoitetaan yleisopetukseen tietyin mukautuksin ja resurssein, mutta sillä ehdolla, että he sopeutuvat olemassa oleviin rakenteisiin, asenteisiin ja muuttumattomaan ympäristöön.
Integraatio on tyypillisesti toteutettu sijoittamalla erityisluokka yleisopetuksen koulun yhteyteen.Tavallisesti erityisluokan oppijan integrointi tarkoittaa, että hän opiskelee yleisopetuksen ryhmässä joitakin aineita.
yhdenvertaisuus

kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 
Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.
Yhdenvertaisuus koskee ainoastaan ihmisiä yksilöinä lain edessä.


monimuotoisuus/moninaisuus (diversity)


ihmisten erilaisuudet, jotka voivat liittyä heidän rotuun, etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuriin, uskontoon, psyykkisiin/henkisiin ja fyysisiin kykyihin, luokkaan ja maahanmuuttostatukseen
oikeudenmukaisuus

huolehditaan siitä, että kaikkien oppijoiden koulutus nähdään yhtä tärkeänä


sukupuolten tasa-arvo


ymmärrys, että miehillä ja naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet ymmärtää täydet ihmisoikeutensa sekä edistää ja hyötyä taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta kehityksestä
eriyttäminen

räätälöidään yksilöille sopivan tasoista opetusta, oppimisen tapoja tai materiaaleja. Alaspäin eriyttämisessä tarjotaan tukea ja helpotettuja tehtäviä niitä tarvitseville. Ylöspäin eriyttävää ohjausta, työtapoja ja tehtäviä on tarjolla sen sijaan niille, joille perusmateriaali ei tarjoa riittävästi haasteita. Eriyttämisellä turvataan oppilaan oikeutta yksilölliseen oppimiseen.


yksilöllinen oppiminen


jokaisen oppilaan oikeus edetä opinnoissaan itselle sopivalla tavalla. Olennaista on, että kaikkien oppilaiden ei tarvitse oppia samoja asioita 
samaan tahtiin, vaan oppilaiden yksilölliset ominaisuudet ja lähtökohdat otetaan huomioon 


varhainen puuttuminen


tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina tai mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmaannuttua – missä vaiheessa lapsen tai nuoren koulupolkua tahansa. Puuttumisen lähtökohtana on lasta lähellä olevien henkilöiden havainnoima huoli. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja varhainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti ongelmat havaitaan ja niihin etsitään ratkaisut silloin, kun mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tukemiseen on vielä runsaasti käytettävissä.


erityisopetuksen tarve


termi, jolla viitataan lapsiin joilla on vammoja/häiriöitä joiden katsotaan vaativan lisätukea 


erityisluokka/-opetus


luokka tai ohjeet, jotka on suunniteltu oppilaille, joilla on luokiteltu olevan erityisopetuksen tarpeita