Esiopetus

Loma-ajat lukuvuosi 2023-2024


Esiopetus

Lukuvuoden 2023-2024 loma-ajat

31.5.2024 lukuvuosi päättyy

Lukuvuoden 2024–2025 loma-ajat:

Syysloma 14.–18.10.2024

Itsenäisyyspäivä 6.12.2024

Joululoma 23.12.–6.1.2025

Talviloma 24.–28.2.2025

Pääsiäinen 18.–21.4.2025

Vappu 1.5.2025

Helatorstai 29.5.2025

Toiminta-ajatus ja arvot

Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden, kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia sekä oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Kristilliset arvot luovat pohjan koulun toiminnalle. Ne näkyvät arjen toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa ja etiikan näkökulman painottamisessa kaikessa kanssakäymisessä. Yhteiset arvot lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luovat osaltaan yhteisöllisyyttä.

Koulu tukee myönteistä ja tervettä minäkuvaa sekä katsomustietoisuuden kehittymistä tarjoamalla aineksia kristillisen maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Kristillisyyden tärkeänä pitämä valinnanvapauden arvo korostuu koulussa. Kouluyhteisössä käydään vapaata ja avointa keskustelua. Koulu ei sitouta minkään tunnustuskunnan oppeihin vaan toiminta ja arvot perustuvat yhteiskristillisyyteen. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Opetussuunnitelmat

Koulun opetussuunnitelma rakentuu esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden varaan. Opetus- ja arviointi perustuu täten samoille kriteerielle, joita käytetään Suomen muissa esi- ja peruskouluissa. Opetussuunnitelmat löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi 

 

Henkilökunta ja yhteystiedot

Henkilökunnan Sposti: etunimi.sukunimi@vaasankristillinenkoulu.fi

ESIOPETUS
Linda Vähäkangas
linda.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi
puh. Päiväkoti lyhty 050 4368669

Rehtori ja tuntiopettaja
Henrik Vähäkangas
Puh: 050 9109453
henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori
Jarmo Salo
Puh: 045 2609380
jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

KOULUKURAATTORI (koululla torstaisin)
Anna-Maija Seppä-Åbacka
Puh: 0401947743.
Koululla torstaisin.
Yhteydenotot myös Wilman välityksellä.

Erityisopettaja Tanja Knuts. Sähköposti: tanja.knuts@vaasankristillinenkoulu.fi

 

Kolmiportainen tuki ja siihen liittyvä käsitteistö


Klikkaa kuva isommaksi (avautuu uuteen ikkunaan)

Kolmiportainen tuki on lakisääteinen toimintamalli peruskoulussa. Kaikki oppilaat kuuluvat automaattisesti yleiseen tukeen. Mikäli oppilas tarvitsee lisää apua/tukea, siirretään hänet tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen. Tällöin tehdään aina tarvittavat asiakirjat Wilmaan. Huoltaja osallistetaan toimintaan.

Tuen tarve tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Olemassa olevat asiakirjat tarkistetaan/päivitetään lukuvuosittain.

Inkluusio on prosessi, joka auttaa ylittämään esteitä, jotka rajoittavat oppijan läsnäoloa, osallistumista ja saavutuksia. Inklusiivinen koulu tarkoittaa, että kaikki oppilaat opiskelevat yhdistyneessä koulujärjestelmässä ilman erityiskouluja tai erityisluokkia.

Inklusiivinen koulutus/opetus on prosessi, jossa vahvistetaan koulutusjärjestelmän kykyä saavuttaa kaikki oppijat.

Integraatiolla tarjoitetaan niitä oppijoita, joilla on erityisopetuksen tarpeita, jotka sijoitetaan yleisopetukseen tietyin mukautuksin ja resurssein, mutta sillä ehdolla, että he sopeutuvat olemassa oleviin rakenteisiin, asenteisiin ja muuttumattomaan ympäristöön. Integraatio on tyypillisesti toteutettu sijoittamalla erityisluokka yleisopetuksen koulun yhteyteen.Tavallisesti erityisluokan oppijan integrointi tarkoittaa, että hän opiskelee yleisopetuksen ryhmässä joitakin aineita.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Yhdenvertaisuus koskee ainoastaan ihmisiä yksilöinä lain edessä.

Monimuotoisuus/moninaisuus (diversity) liittyy siihen, että Ihmisten erilaisuudet voivat liittyä heidän rotuun, etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuriin, uskontoon, psyykkisiin/henkisiin ja fyysisiin kykyihin, luokkaan ja maahanmuuttostatukseen.

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että huolehditaan siitä, että kaikkien oppijoiden koulutus nähdään yhtä tärkeänä.

Sukupuolten tasa-arvo
Ymmärrys, että miehillä ja naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet ymmärtää täydet ihmisoikeutensa sekä edistää ja hyötyä taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta kehityksestä.

Eriyttäminen
Räätälöidään yksilöille sopivan tasoista opetusta, oppimisen tapoja tai materiaaleja. Alaspäin eriyttämisessä tarjotaan tukea ja helpotettuja tehtäviä niitä tarvitseville. Ylöspäin eriyttävää ohjausta, työtapoja ja tehtäviä on tarjolla sen sijaan niille, joille perusmateriaali ei tarjoa riittävästi haasteita. Eriyttämisellä turvataan oppilaan oikeutta yksilölliseen oppimiseen.

Yksilöllinen oppiminen tarkoittaa sitä, että jokaisella oppilaalla on oikeus edetä opinnoissaan itsellen sopivalla tavalla. Olennaista on, että kaikkien oppilaiden ei tarvitse oppia samoja asioita
samaan tahtiin, vaan oppilaiden yksilölliset ominaisuudet ja lähtökohdat otetaan huomioon.

Varhainen puuttuminen tarkoittaa sitä, että tukea tarjotaan lapsen varhaisvuosina tai mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmaannuttua – missä vaiheessa lapsen tai nuoren koulupolkua tahansa. Puuttumisen lähtökohtana on lasta lähellä olevien henkilöiden havainnoima huoli. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja varhainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti ongelmat havaitaan ja niihin etsitään ratkaisut silloin, kun mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tukemiseen on vielä runsaasti käytettävissä.

Erityisopetuksen tarpeella viitataan lapsiin, joilla on vammoja tai häiriöitä ja jotka tarvitsevat lisätukea.

Erityisluokka/-opetus on ryhmä tai ohjeet, jotka on suunniteltu oppilaille, joilla on luokiteltu olevan erityisopetuksen tarpeita.

Vaasan kaupungin poissaolorajat ja niihin liittyvät toimenpiteet

https://www.vaasa.fi/oppimisentuki/koulupoissaoloihin-puuttuminen/

Perusopetus

Loma-ajat Vaasan kristillisen koulun perusopetuksessa

 Lukuvuoden 2023-2024 loma-ajat

1.6.2024 lukuvuosi päättyy

 

Lukuvuoden 2024-2025 loma-ajat

9.8.2024 lukuvuosi alkaa

14.-18.10.2024 Syysloma

6.12.2024 Itsenäisyyspäivä

23.12.2024-3.1.2025 Joululoma

22.-28.2.2025 Talviloma

18.-21.4.2025 Pääsiäinen

1.5.2025 Vappu

29.5.2025 Helatorstai

31.5.2025 lukuvuosi päättyy

Koulun toiminta-ajatus ja arvot

Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Kristilliset arvot luovat pohjan koulun toiminnalle. Ne näkyvät arjen toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa ja etiikan näkökulman painottamisessa kaikessa kanssakäymisessä. Yhteiset arvot lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luovat osaltaan yhteisöllisyyttä.

Koulu tukee myönteistä ja tervettä minäkuvaa sekä katsomustietoisuuden kehittymistä tarjoamalla aineksia kristillisen maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Kristillisyyden tärkeänä pitämä valinnanvapauden arvo korostuu koulussa. Kouluyhteisössä käydään vapaata ja avointa keskustelua. Koulu ei sitoudu minkään tunnustuskunnan oppeihin vaan toiminta ja arvot perustuvat yhteiskristillisiin oppeihin. Lisäksi olemme poliittisesti sitoutumaton toimija.

Koulun arvot kiteytetysti:

Olemme koulu, joka

kohtaa

välittää

uskoo

ja toimii.


Näemme jokaisen yksilön.

Välitämme ja puutumme.

Uskomme, tuemme ja autamme.

Toimimme ratkaisukeskeisesti.

Muita erityispiirteitä

Ruotsin kieli on päivittäisessä toiminnassa mukana. Alakoulussa oppilaat osallistuvat kielisuihkutoimintaan, joka on Opetushallituksen rahoittama kaksikielisyyttä vahvistava hanke. Toiminnassa esim. aamunavaus pidetään ruotsiksi. Kielisuihkuopettaja on mukana alakoulun taito- ja taidenaineissa puhumassa ruotsia. Henkilökunnassa on useampia kaksikielistä.

Pienissä ryhmissä on mahdollisuus kiinnostuksen mukaan laajentaa oppilaan taitoja matematiikassa, kuvataiteessa ja tietotekniikassa. Lisäksi panostamme 3D-mallintamiseen ja tulostamiseen jokaisella vuosiluokalla. Vuoden 2023-2024 lisäämme koko koulun ymmärrystä uusiutuvista energiamuodoista Opetushallituksen hankkeen avulla. Hanketta voi seurata hankkeen kotisivujen kautta: LINKKI SIVUILLE.

Vaasan kristillisellä koululla on kansainvälinen ja toiset hyväksyvä ilmapiiri. Oppilaita on monista eri maista ja kulttuureista. Koulun käytävillä voi kuulla montaa eri kieltä.

Äidinkieleltään muille kuin suomenkielisille lapsilla järjestetään suomi toisena -kielenä, eli S2-opetusta.

Koululla on kerhotoimintaa koulupäivän jälkeen. Toiminnan avulla haluamme eheyttää oppilaiden koulupäivää niin, että oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun tarjoamaan kerhotoimintaan heti koulupäivän päätyttyä. Tällä tavalla harrastustoiminta nivoutuu luontevaksi osaksi koulupäivää. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monipuolisesti kerhoja oppilaiden toiveet huomioiden.

Stipendit: Koulumme haluaa kannustaa oppilaita opiskeluun ja toisen kunnioittamiseen ja huomioimiseen. Olemme monena vuonna antaneet stipendit oppilaille, jotka osoittavat menestystä opinnoissaan ja jotka koulun arjessa huomioivat toisia ihmisiä. Stipendit on tähän mennessä rahoittanut muun muassa Aktia säätiö.

Opetussuunnitelmat

Seuraamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, niin kuin myös kaikki muut perusopetusta antavat peruskoulut Suomessa. Opetussuunnitelma löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi

Käytä hakusanaa Vaasan kristillisen koulun perusopetuksen opetssuunnitelma.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Järjestämme aamu- ja iltapäivätoimintaa Vaasan kristillisellä koululla Vaasan kaupungin ostopalvelutoimintana. Kyseiseen toimintaan voi osallistua 1-2. lk. oppilaat. Toiminta on vapaaehtoista ja maksullista.

Hoito-ajat ovat aamupäivisin klo 8-9 ja iltapäivisin klo 13-16.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumero klo 8-9 ja klo 13-16-välisenä aikana: 040 6592792.

Yleiset tiedustelut iltapäivätoiminnasta rehtorille.

Hoitomaksu määräytyy Vaasan kaupungin maksujen mukaan. Lukuvuoden 2024-2025 kuukausimaksu on 120€. Maksuvapautusta on mahdollista hakea tietyin perustein Vaasan kaupungilta.

Maksuvapautuslomakkeita on mahdollista tiedustella rehtorilta:

Henrik Vähäkangas
Sposti: henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi
Puh. 050 9109453

Lisätietoa löytyy Vaasan kaupungin kotisivuilta: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/varhaiskasvatus-ja-koulut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta tukee perheitä ja koulua ja järjestää tapahtumia sekä myyjäisiä lukuvuoden aikana.

Vanhemmat ovat lahjoittaneet päiväkodin ja koulun käyttöön keinut. Yksi isovanhemmista rakensi pihaan leikkimökin.

Koulun hyväksi otetaan vastaan myytävää tavaraa. Alakerran Comboliina-kirpputorilla on vuokrattuna pöytä sitä varten. Voit tuoda omia vaatteitasi koululle ”kirpputoritarralla” merkittynä. Sovithan tavaran tuonnista ja paikasta koulun henkilökunnan kanssa etukäteen.

Lisää tietoa toiminnasta (laita sähköpostin otsikoksi vanhempaintoimikunta):

toimisto [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Henkilökunta ja yhteystiedot

Henkilökunnan spostit: etunimi.sukunimi@vaasankristillinenkoulu.fi

 

Aamu/iltapäivätoiminta:
Puh: 040 6592792

LUOKAT 1-2
Ida Helander-Tommila
ida.helander-tommila [at] vaasankristillinenkoulu.fi
Onni Tommila
onni.tommila [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 3-4
Henna Hellman
henna.hellman [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKAT 5-6 ja erityisopetus
Tanja Knuts
tanja.knuts [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 7, matemaattiset aineet, vararehtori
Jarmo Salo
Puh: 045 2609380
jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 8 ja 9, liikunta, maantieto, biologia, uskonto
Jani Kursu
jani.kursu [at] vaasankristillinenkoulu.fi

englanti, äidinkieli, ranska
Marika Adams
marika.adams [at] vaasankristillinenkoulu.fi

REHTORI ja tuntiopettaja
Henrik Vähäkangas
Puh: 050 9109453
henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

OPO, tuntiopettaja
Sirpa Tuores
Puh. 050 5706942
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

TERVEYDENHOITAJA (koululla torstaisin)
Merja Juntunen
Puh: 040-5231507
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

KOULUKURAATTORI (koululla torstaisin)
Anna-Maija Seppä-Åbacka
Puh: 040 1947743
Yhteydenoto myös Wilman kautta.

 

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Wilman kautta yhteys ensisijaisesti koulun henkilökuntaan.

Kolmiportainen tuki ja siihen liittyvä käsitteistö


Klikkaa kuva isommaksi (avautuu uuteen ikkunaan)

Kolmiportainen tuki on lakisääteinen toimintamalli peruskoulussa. Kaikki oppilaat kuluvat automaattisesti yleiseen tukeen. Mikäli oppilas tarvitsee lisää apua/tukea siirretään hänet tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen. Tällöin tehdään aina tarvittavat asiakirjat Wilmaan. Huoltaja osallistetaan aina tähän prosessiin.

Tuen tarve tarkastetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Olemassa olevat asiakirjat tarkistetaan/päivitetään lukuvuosittain.

Inkluusio
Prosessi, joka auttaa ylittämään esteitä, jotka rajoittavat oppijan läsnäoloa, osallistumista ja saavutuksia. Inklusiivinen koulu tarkoittaa, että kaikki oppilaat opiskelevat yhdistyneessä koulujärjestelmässä ilman erityiskouluja tai erityisluokkia.

Inklusiivinen koulutus/opetus
Prosessi, jossa vahvistetaan koulutusjärjestelmän kykyä saavuttaa kaikki oppijat.

Integraatio
Oppijat joilla on “erityisopetuksen tarpeita” sijoitetaan yleisopetukseen tietyin mukautuksin ja resurssein, mutta sillä ehdolla, että he sopeutuvat olemassa oleviin rakenteisiin, asenteisiin ja muuttumattomaan ympäristöön. Integraatio on tyypillisesti toteutettu sijoittamalla erityisluokka yleisopetuksen koulun yhteyteen.Tavallisesti erityisluokan oppijan integrointi tarkoittaa, että hän opiskelee yleisopetuksen ryhmässä joitakin aineita.

Yhdenvertaisuus
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Yhdenvertaisuus koskee ainoastaan ihmisiä yksilöinä lain edessä.

Monimuotoisuus/moninaisuus (diversity)
Ihmisten erilaisuudet, jotka voivat liittyä heidän rotuun, etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuriin, uskontoon, psyykkisiin/henkisiin ja fyysisiin kykyihin, luokkaan ja maahanmuuttostatukseen.

Oikeudenmukaisuus
Huolehditaan siitä, että kaikkien oppijoiden koulutus nähdään yhtä tärkeänä.

Sukupuolten tasa-arvo
Ymmärrys, että miehillä ja naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet ymmärtää täydet ihmisoikeutensa sekä edistää ja hyötyä taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta kehityksestä.

Eriyttäminen
Räätälöidään yksilöille sopivan tasoista opetusta, oppimisen tapoja tai materiaaleja. Alaspäin eriyttämisessä tarjotaan tukea ja helpotettuja tehtäviä niitä tarvitseville. Ylöspäin eriyttävää ohjausta, työtapoja ja tehtäviä on tarjolla sen sijaan niille, joille perusmateriaali ei tarjoa riittävästi haasteita. Eriyttämisellä turvataan oppilaan oikeutta yksilölliseen oppimiseen.

Yksilöllinen oppiminen
Jokaisen oppilaan oikeus edetä opinnoissaan itselle sopivalla tavalla. Olennaista on, että kaikkien oppilaiden ei tarvitse oppia samoja asioita
samaan tahtiin, vaan oppilaiden yksilölliset ominaisuudet ja lähtökohdat otetaan huomioon.

Varhainen puuttuminen
Tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina tai mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmaannuttua – missä vaiheessa lapsen tai nuoren koulupolkua tahansa. Puuttumisen lähtökohtana on lasta lähellä olevien henkilöiden havainnoima huoli. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja varhainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti ongelmat havaitaan ja niihin etsitään ratkaisut silloin, kun mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tukemiseen on vielä runsaasti käytettävissä.

Erityisopetuksen tarve
Termi, jolla viitataan lapsiin joilla on vammoja/häiriöitä joiden katsotaan vaativan lisätukea.

Erityisluokka/-opetus
Luokka tai ohjeet, jotka on suunniteltu oppilaille, joilla on luokiteltu olevan erityisopetuksen tarpeita.

Hankkeet

3D Tulostushanke

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til…

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til…

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva…

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va…

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2020-2021

Yläkoulun 8 lk. oppilaat ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvää toimintaa.

Kielisuihkutoiminta

Vaasan kristillisen koulun kielisuihkutoiminta on kielirikasteista toimintaa ruotsin kielellä. Toiminnan tavoitteena on stimuloida ja kehittää oppilaiden viestinnällisiä ruotsin kielen taitoja,
kartuttaa sanavarastoa, sekä luoda positiivinen asenne kieltä kohtaan. Toiminta toteutetaan koulupäivän mittaan erilaisissa luonnollisissa tilanteissa. Päivän aikana opettaja voi ohjeistaa
oppilaita joissakin asioissa ruotsiksi tai esimerkiksi lukea kirjaa ruotsiksi. Ymmärrystä tuetaan erilaisten sana- ja kuvakorttien avulla. Laulut, leikit ja pelit ovat myös keskeisiä kielisuihkutoiminnan työtapoja.

Erityisavustukset 2021 - 2022

1. Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke yhteistyössä Vaasan kaupungin ja muiden lähikuntien kanssa. Hankkeessa kehitämme yhteistyössä inkluusion menetelmia, ratkaisukeskeisiä toimintamalleja ja kouluttaudumme sekä jaamme kokemuksia ja käytänteitä. Hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.

2. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme joitakin kerhoja lukuvuoden aikana. Tarjolla on shakki-, bändi-, viulu- ja läksykerho. Rahoittajana toimii Opetushallitus.

3. Koronatuki. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeiden avulla voimme panostaa opetuksen kehittämiseen sekä kokeilla uusia innovatiivisia menetelmiä. Tavoitteenamme onkin olla mukana kokeilemassa ja kehittämässä perusopetusta Vaasassa ja Suomessa. Yksityiskouluna meillä on mahdollisuus vapaasti kokeilla ja kehittää hyväksi kokemiamme menetelmiä. Näin voimme taata jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman laadukasta ja modernia opetusta.

Perusopetukseen valmistava opetus

Loma-ajat perusopetukseen valmistava opetus

 Lukuvuoden 2023-2024 loma-ajat

1.6.2024 lukuvuosi päättyy

 

Lukuvuoden 2024-2025 loma-ajat

9.8.2024 lukuvuosi alkaa

14.-18.10.2024 Syysloma

6.12.2024 Itsenäisyyspäivä

23.12.2024-3.1.2025 Joululoma

22.-28.2.2025 Talviloma

18.-21.4.2025 Pääsiäinen

1.5.2025 Vappu

29.5.2025 Helatorstai

31.5.2025 lukuvuosi päättyy

Opetussuunnitelmat

Seuraamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, niin kuin myös kaikki muut perusopetusta antavat peruskoulut Suomessa. Opetussuunnitelma löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi

 Käytä hakusanaa Vaasan kristillisen koulun. Katso opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja valitse perusopetukseen valmistava opetus.

Henkilökunta ja yhteystiedot

Henkilökunnan spostit: etunimi.sukunimi@vaasankristillinenkoulu.fi

liikunta, maantieto, biologia, uskonto
Jani Kursu
jani.kursu [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Englanti
Marika Adams
marika.adams [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Rehtori
Henrik Vähäkangas
Puh: 050 9109453
henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori
Jarmo Salo
Puh: 045 2609380
jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Oppilaanohjaaja, perusopetukseen valmistavan opetuksen koordinointi
Sirpa Tuores
Puh. 050 5706942
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

TERVEYDENHOITAJA (koululla torstaisin)
Merja Juntunen
Puh: 040-5231507
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

KOULUKURAATTORI (koululla torstaisin)
Anna-Maija Seppä-Åbacka
Puh: 040 1947743
Yhteydenoto myös Wilman kautta.

 

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Wilman kautta yhteys ensisijaisesti koulun henkilökuntaan.

Tervetuloa Vakriin opiskelemaan!

Oletko kiinnostunut oppilaspaikasta perusopetukseen, esiopetukseen tai perusopetukseen valmistavaan opetukseen? Ole yhteydessä toiseen alla olevista henkilöistä ja varaa henkilökohtainen aika tapaamiseen.

Rehtori Henrik Vähäkangas
Puh: 050-910 9453
Sposti: henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori Jarmo Salo
Puh: 045-260 9380
Sposti: jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Oppilashaun aikaan kouluumme haetaan myös Vaasan kaupungin Wilman kautta, eli samalla tavalla kuin muihin Vaasan kaupungin peruskouluihin. Uusien oppilaiden kohdalla toivomme, että varaatte tutustumiskäynnin ja tapaatte henkilökuntamme ennen oppilashakemuksen täyttämistä: OPPILASHAKEMUKSEN (PDF-tiedosto).

Opetussuunnitelmamme on nähtävillä e-perusteet palvelussa. Löydät opetussuunnitelmamme palvelusta hakusanalla Vaasan kristillisen koulun perusopetuksen opetusuunnitelma.

Sepänkyläntie 4 (Puuilon takana), 65100 Vaasa. Sisäänkäynti sisäpihan puolelta, Comboliinan vierestä.